Систем за препознавање депресија врз база на говор и мозочна активност

Краток опис на проектот: Депресијата е честа и сериозна болест која негативно влијае на чувствата, начинот на размислување и начинот на функционирање. Автоматска детекција на депресија е современ истражувачки проблем кој е ориентиран кон објективност на процедурата на...

Управување трифазен асинхрон мотор со инвертор

Краток опис на проектот: Оваа дипломска работа вклучува поврзување на енергетската и управувачката шема, набавка на опрема и материјали коишто се потребни за остварување на шемата. напишана и програма за управувањето на истиот. Извршена е и парамтеризација на...

Изработка на регулатор со перманентни магнети

Изработка на регулатор со перманентни магнети   Краток опис на проектот:Овој дипломски труд е изработен со практична реализација. Моторот се употребува за задвижување работен механизам кој обработува дрва. Во рамките на дипломскиот труд се направени поврзувања на...

Проект за симулација од областа на енергетска ефикасност за зградата на ФЕИТ која ги интегрира конвенционалните и обнобливите извори за енергија

Краток опис на проектот: Проектната задача се однесува на анализа на енергетската ефикасност на зградата на ФЕИТ според неколку релевантни критериуми: интеграција на обновливи извори за енергија, енергетски ефикасна фасада, намалување на врвна ангажирана моќност,...

Сушара за овошје

Краток опис на проектот: Во овој пример имаме сушара за сушење овошје. Сушарата е изработена во рамките на предметот Компјутерско Водење Процеси и може автоматски да ја управува температурата со помош на ПИД алгоритам. Мерењето се врши со сензор за температура, а...

Робот агент изминува лавиринт со препреки

Краток опис на проектот: Студентите на смерот КСИАР роботот AlphaBot го испрограмираа така да тој се снајде во лавиринт. Нивната задача беше на база на хардверот кој го добиваат, да напишат програма која ќе го направи роботот свесен за својата околина. Роботот е...