Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)   за приклучување кон презентацијата: Вид на програмата Студиска програма од прв циклус студии Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма) Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии Про­фил:...

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)   за приклучување кон презентацијата: Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студии Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии...

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)   за приклучување кон презентацијата: Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студии Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии Про­фил: Компјутерски...

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)   за приклучување кон презентацијата: Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студии Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии...

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)   за приклучување кон презентацијата: Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студии Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии...

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)   за приклучување кон презентацијата: Вид на програматаСтудиска програма од прв циклус студии Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии...