Краток опис на проектот:
Во дипломскиот труд се обработува алгоритам за препознавање на регистарски таблички со користење на техники за процесирање на слика.
Aлгоритамот е дизајниран од Елена Василева во 2017, а потоа е адаптиран од Татјана Петковска за имплементација во реално време на паркингот на ФЕИТ и Машинскиот Факултет. Најпрвин се локализира таблицата, а потоа се идентификува текстот во неа со користење на конволуциски невронски мрежи. Тренирањето на невронските мрежи се прави во Python, додека пак целиот алгоритам е имплементиран во С++
(https://feit.ukim.edu.mk/kompjutersko…​).

 

Студенти: Елена Василева, Татјана Петковска
Ментор: Зоран Ивановски