Електронска шаховска табла

 

 

Краток опис на проектот:
64-те полиња е поставен RFID читач, а под секоја од 32-те фигури RFID таг. Со помош на Master микроконтролерот се координираат 6-те Slave микроконтролери, WiFi модулот и 12-те MOSFET-и. Исчитување на позиција на фигурите се прави по групи т.ш. прво се исчитуваат полињата (A1, D1, G1, A5, D5, G5), потоа следува наредната група од полиња, (A2, D2, …), се додека не се добие информација за целата табла. Понатаму, позицијата се праќа преку WiFi до програмта. Програмата ги декодира податоците и го извлекува одиграниот потег. Следниот чекор е поместување на фигурите на графичкиот интерфејс, испишување на потегот (FIDE нотација), генерирање на звук како и завршни проверки за мат или пат позиција, по што може да се премине на процесирање на наредниот потег.

 

Студент: Дејан Пејчиновски
Ментор: Јосиф Ќосев